Terug naar Mano
Privacy policy

Deze kennisgeving inzake website-gegevensbescherming beschrijft hoe Selecta Netherlands B.V. als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens en andere informatie van de gebruikers verwerkt, met name in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") bij het gebruik van de website www.selectavending.nl.

Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslag en bronnen

Persoonsgegevens die actief door u worden verstrekt:

Als u graag iets van onze webshop wilt bestellen, dan is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens invoert, omdat we die nodig hebben voor de voltooiing van uw bestelling. U wordt verzocht om de volgende persoonsgegevens over uzelf te verstrekken: naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en klantnummer, indien beschikbaar. Informatie die nodig is voor het uitvoeren van het contract is dienovereenkomstig gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder echter de vereiste persoonsgegevens te verstrekken, zult u helaas niet van onze webshop kunnen bestellen.Selecta Netherlands B.V. verwerkt de door u verstrekte gegevens voor het opnemen, verwerken en voltooien van uw bestelling. Op die manier kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan de betalingsdiensten die u hebt geselecteerd en, indien van toepassing, aan onze huisbank. De rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens is het contract op de webshop aankooporder dat we met u hebben afgesloten (artikel 6, (1) onder b, AVG).

Daarnaast kunt u op vrijwillige basis een klantaccount aanmaken voor onze webshop waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige bestellingen.

Wanneer u een account aanmaakt, worden de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, herroepbaar opgeslagen. Al deze gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen op elk gewenst moment in het klantengedeelte worden verwijderd. De rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens is het contract betreffende het gebruik van de webshop dat we met u hebben afgesloten (artikel 6, (1) onder b, AVG).

Het is ook mogelijk dat we de door u verstrekte informatie verwerken om u te informeren over andere interessante producten in onze portfolio of om u e-mails te sturen met technische informatie. De rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens zijn onze rechtmatige belangen (artikel 6, (1) onder f, AVG), en die zijn als volgt: adverteren en de prestaties van de webshop op peil houden. Meer informatie over de afweging is op aanvraag beschikbaar.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en u erin toestemt om nieuwsbrieven te ontvangen en de verwerking van uw e-mailadres hiervoor, dan zult u gevraagd worden om uw e-mailadres te geven. Wij zullen uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig nieuwsbrieven te sturen. Het verstrekken van uw e-mailadres is vrijwillig. U kunt echter geen nieuwsbrieven ontvangen zonder uw e-mailadres te geven. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te versturen, is toestemming (artikel 6, (1) onder a AVG).

Selecta doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming in het kader van onze website.

Andere passief verzamelde gegevens:

Naast de persoonsgegevens die u actief verstrekt, mag de website bepaalde informatie op een pseudonieme basis automatisch van u verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Apparaat- en gebruiksinformatie - die (i) informatie kan bevatten die specifiek is voor het gebruikte apparaat voor toegang tot de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, model, besturingssysteem, IP-adres, taal, provider en soortgelijke informatie) en (ii) informatie over het gebruik van functies, functies of meldingen op het apparaat, om u te herkennen en trends te analyseren; en
 • website-analyse - bijv. hoe vaak een gebruiker de website, geaggregeerd gebruik of prestatiegegevens gebruikt. We gebruiken website-analyse om de functionaliteit en het gebruik van onze website beter te begrijpen.
 • De rechtsgrondslag hiervoor zijn onze rechtmatige belangen (artikel 6, (1) onder f, AVG), en die zijn als volgt: om de prestaties van de website te controleren en op peil te houden en om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze website te analyseren.

  Ontvangers

  Overdracht aan serviceproviders

  Selecta Netherlands B.V. mag externe dienstverleners inschakelen, die fungeren als een gegevensverwerker voor Selecta Netherlands B.V., om bepaalde diensten aan Selecta Netherlands B.V. te verlenen, zoals website- en webshopserviceproviders, marketingserviceproviders of IT-ondersteuningsserviceproviders. Bij het verlenen van dergelijke diensten hebben de externe serviceproviders mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens en/of zouden deze kunnen verwerken.

  Deze externe serviceproviders zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om de persoonsgegevens te beschermen en de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken.

  Andere ontvangers

  Sommige van onze collega's die de website beheren en IT-services verlenen, kunnen werknemers van onze groepsmaatschappijen zijn. Bij het beheren van de website hebben onze medewerkers mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens en/of zouden deze kunnen verwerken. De respectievelijke overdracht van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen. Onze rechtmatige belangen zijn de overdracht van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappij voor interne administratieve en ondersteunende doeleinden. De toegang is beperkt tot medewerkers die dit nodig hebben.

  Selecta Netherlands B.V. mag uw persoonsgegevens ook overdragen aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridische adviseurs en externe adviseurs in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  De rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking is de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Selecta Netherlands B.V. onderhevig is of welke rechtmatige belangen zijn, zoals het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  Internationale overdracht van persoonsgegevens

  De persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen, mogen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden en die niet voorzien in een toereikend gegevensbeschermingsniveau. De landen die volgens EU-recht een toereikend gegevensbeschermingsniveau bieden, zijn Andorra, Argentinië, Canada, Zwitserland, Faeröer, Guernsey, de staat Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland en de oostelijke republiek van Uruguay. Ontvangers in de VS kunnen gedeeltelijk worden gecertificeerd onder de EU-VS-privacyschild en daardoor geacht te voorzien in een toereikend gegevensbeschermingsniveau vanuit EU-wetgevingsperspectief. Voor zover uw persoonsgegevens worden overgedragen aan landen die niet voorzien in een toereikend gegevensbeschermingsniveau vanuit EU-wetgevingsperspectief, zullen we de respectievelijke overdracht baseren op toereikende waarborgen, zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. U kunt een kopie van deze passende waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in paragraaf 5. De toegang is beperkt tot medewerkers die dit nodig hebben.

  Welke rechten heeft u en hoe kunt u uw rechten doen gelden?

  Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming. In overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hebt u mogelijk het recht om: toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken, rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken; uitwissing van persoonsgegevens te verzoeken; verwerkingsbeperking van uw persoonsgegevens te verzoeken; gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat deze bovengenoemde rechten beperkt zouden kunnen worden op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over deze rechten raadpleeg de bijlage “Uw rechten”. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in paragraaf 5.

  Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om u de gewenste diensten te verlenen. Wanneer Selecta Netherlands B.V. uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen wij het van onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om het op de juiste manier te anonimiseren, zodat u er niet meer mee kan worden geïdentificeerd, tenzij we uw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Selecta Netherlands B.V. onderworpen is, bijv. wettelijke bewaartermijnen die kunnen voortvloeien uit het handelswetboek of belastingwetboek, en die meestal bewaartermijnen bevatten van [6 tot 10 jaar], of als we het nodig hebben om bewijsmateriaal te bewaren binnen de verjaringstermijn, die meestal [drie jaar] is, maar kan oplopen tot [dertig jaar].

  Neem contact met ons op

  Als u vragen of opmerkingen heeft in verband met deze kennisgeving inzake website-gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via:

  Selecta Netherlands B.V.
  Calandstraat 41
  3316 EA
  Dordrecht
  receptie@nl.selecta.com
  078 - 65 44 544